Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Hodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na Slovensku
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Spracovať informácie o biologických pôdno-ekologických a hospodárskych aktuálnych poznatkoch. Urobiť analýzu významných hospodárskych znakov na úrovni plodov a rastlín z vybranej geografickej oblasti Slovenska. Posúdiť možnosti využitia miestnych ekotypov pre ich hospodárske využitie v danom regióne.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia