Summary of topics offered - Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Hodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na Slovensku
State of topic:
approved (Ing. Marián Miko, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Marián Miko, CSc.
Faculty:
Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department:
Department of Genetics and Plant Breeding - FAaFR
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Spracovať informácie o biologických pôdno-ekologických a hospodárskych aktuálnych poznatkoch. Urobiť analýzu významných hospodárskych znakov na úrovni plodov a rastlín z vybranej geografickej oblasti Slovenska. Posúdiť možnosti využitia miestnych ekotypov pre ich hospodárske využitie v danom regióne.

There are no limitations of the topic