Summary of topics offered - Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Hodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na Slovensku
State of topic: approved (Ing. Marián Miko, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Marián Miko, CSc.
Faculty: Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department: Department of Genetics and Plant Breeding - FAaFR
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Marián Miko, CSc.
Summary: Spracovať informácie o biologických pôdno-ekologických a hospodárskych aktuálnych poznatkoch. Urobiť analýzu významných hospodárskych znakov na úrovni plodov a rastlín z vybranej geografickej oblasti Slovenska. Posúdiť možnosti využitia miestnych ekotypov pre ich hospodárske využitie v danom regióne.

There are no limitations of the topic