Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti pôdy
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: 5
Navrhol: doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Abstrakt: Práca sa zaoberá problematikou pôdnej organickej hmoty vo vzťahu k vybraným chemickým vlastnostiam pôdy rôznych ekosystémov (lesný, lúčny, urbánny a agro-ekosystém). Cieľom práce je posúdenie rozdielov v chemických vlastnostiach pôdy vo vzťahu k chemickej stabilite pôdnej organickej hmoty v závislosti od ekosystému. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa budú odobraté pôdne vzorky na jar v rôznych ekosystémoch a budú stanovené vybrané chemické vlastnosti pôdy, na základe ktorých bude možné vyvodiť príslušné závery vychádzajúce z cieľov práce.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-EKO agroekológia-- nezadané -- -- nezadané --
I-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka-- nezadané -- -- nezadané --
I-MRV manažment rastlinnej výroby-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.