Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda kráv
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra genetiky a plemenárskej biológie - FAPZ
Max. počet študentov:
2
Navrhol: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Abstrakt: Živočíšna výroba predstavuje progresívne odvetvie, ktoré implementuje v praxi aktuálne výsledky vedy a výskumu. To platí aj pre chov hovädzieho dobytka, kde sú aplikované moderné technologické postupy pri získavaní produktov živočíšneho pôvodu, presné metódy hodnotenia produkčných schopností a predpovedí budúceho vývoja ako aj aplikácia najnovších poznatkov z oblasti biotechnológií a ich aplikácia v rozvoji chovu hovädzieho dobytka, či už v smere mliekovej alebo mäsovej úžitkovosti.V priebehu uplynulých desiatich rokov sa holštajnské plemeno stalo najvýznamnejším dojeným plemenom hovädzieho dobytka s jednostranným zameraním na mliekovú úžitkovosť. Bez problémov sa tak stalo vďaka intenzívnemu šľachteniu na mliekovú produkciu, zlepšovaniu podmienok chovateľského prostredia, predovšetkým výživy a celkového manažmentu stáda. Vo výkonnosti populácie dojníc v jednotlivých krajinách Európy a sveta sú pomerne značné rozdiely. Ich príčinou sú veľmi rozdielne podmienky pre výrobu objemových krmív. Dostupnosť koncentrovaných krmív a ich cena, úroveň spracovateľského priemyslu, zdatnosť obchodných spoločnosti, stravovacie výkonnosti obyvateľov a ich kúpna sila. Veľmi podstatný je vplyv štátu na toto odvetvie, legislatívne a administratívne podmienky a mnoho ďalších vplyvov, ktoré spoluvytvárajú prostredie domáceho trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.Pretrváva nárast záujmu chovateľov o chov mliekového úžitkového typu, reprezentovaného holštajnským plemenom. Chov hovädzieho dobytka je ovplyvňovaný trhovou cenou mlieka a mäsa, technológiou chovu, krmovinovou základňou daného podniku, nákladmi spojené s chovom. Likvidácia chovov a dovoz potravín zo zahraničia robí Slovenskú republiku nesebestačnou, hoci sme krajina, ktorá má dlhoročnú tradíciu poľnohospodárskej produkcie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia