Prehľad vypísaných tém - Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Interný audit vo výrobnej organizácii
Stav témy: schválené (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Hrubec, CSc.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra kvality a strojárskych technológií - TF
Max. počet študentov: --
Navrhol: prof. Ing. Jozef Hrubec, CSc.
Abstrakt: Vo vybranej organizácii vykonať plánovaný interný audit výrobného procesu.V rámci hodnotiacej fázy vypracovať Protokol z auditu, ktorý bude obsahovať hlavne: zoznam nezhôd a dôkazy nezhody. Odstránenie nezhôd, ako aj účinnosť prijatých opatrení preveriť neplánovaním interným auditom.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia