Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Bionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstva
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Abstrakt: Cieľom je charakterizovať anorganické a organické bio-nanoformy z hľadiska rizika vstupu do zložiek ŽP. Bionanoformy majú vďaka svojej veľkosti a štruktúre unikátne vlastnosti pre vstup do ovzdušia, vôd, pôd ako aj prieniku cez biologické membrány. Z toho dôvodu bude práca zameraná na charakterizáciu bio-nano-foriem, ich vstupných ciest do potravového reťazca, prejavom v zložkách ŽP a celkového dopadu na zdravie a výživu obyvateľstva.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia