Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Anorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom práce je hodnotenie vstupov, premien a dopadu vybraných ťažkých kovov na produkciu potravín, environmentálne zaťaženie s výstupom na ich akumuláciu v ľudskom organizme.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia