Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Geo-pedologická charakteristika vybraného pôdneho typu v rámci územia SR
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Navrhol: doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
Abstrakt: Základné chrakteristiky geo-pedologických parametrov vybraného pôdneho typu v rámci územia SR. Hodnotenie materskej horniny a pôdotvorného substrátu, parametre zrnitostného zloženia, pôdnej reakcie, ukazovateľov sorpčnej schopnosti pôdy a humusu v pôdnom profile.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia