Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Geo-pedologická charakteristika vybraného pôdneho typu v rámci územia SR
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov:
2
Navrhol: doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
Abstrakt:
Základné chrakteristiky geo-pedologických parametrov vybraného pôdneho typu v rámci územia SR. Hodnotenie materskej horniny a pôdotvorného substrátu, parametre zrnitostného zloženia, pôdnej reakcie, ukazovateľov sorpčnej schopnosti pôdy a humusu v pôdnom profile.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia