Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Monitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytu
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Monika Tóthová, PhD.
Faculty: Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department: Department of Plant Protection - FAaFR
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Monika Tóthová, PhD.
Summary: Cieľom záverečnej práce bude monitoring cikád vo vybraných vinohradoch so zreteľom na vektorov viróz (stolbur) a fytoplazmóz (zlaté žltnutie viniča). Monitoring sa bude robiť pomocou žltých lepových lapačov, dynamika ich výskytu sa bude zisťovať metódou sklepávania do entomologických sietí v týždenných intervaloch. Pokiaľ sa v blízkosti budú vyskytovať vinohrady s rôznym spôsobom obhodarovania (ekologická produkcia, integrovaná produkcia, konvenčný vinohrad), alebo s rôznym typom podrastu (tráva, byliny,..., bez podrastu) môže sa porovnať druhové spektrum a abundancia jednotlivých druhov cikád. Výsledky práce prispejú k rozšíreniu poznatkov o rozšírení a abundacii cikád ako napr. Hyalestes obsoletus, Reptalus panzeri, Scaphoideus titanus a Phlogotettix cyclops v slovenských vinohradoch.

There are no limitations of the topic