Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Monitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytu
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Monika Tóthová, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Monika Tóthová, PhD.
Abstrakt: Cieľom záverečnej práce bude monitoring cikád vo vybraných vinohradoch so zreteľom na vektorov viróz (stolbur) a fytoplazmóz (zlaté žltnutie viniča). Monitoring sa bude robiť pomocou žltých lepových lapačov, dynamika ich výskytu sa bude zisťovať metódou sklepávania do entomologických sietí v týždenných intervaloch. Pokiaľ sa v blízkosti budú vyskytovať vinohrady s rôznym spôsobom obhodarovania (ekologická produkcia, integrovaná produkcia, konvenčný vinohrad), alebo s rôznym typom podrastu (tráva, byliny,..., bez podrastu) môže sa porovnať druhové spektrum a abundancia jednotlivých druhov cikád. Výsledky práce prispejú k rozšíreniu poznatkov o rozšírení a abundacii cikád ako napr. Hyalestes obsoletus, Reptalus panzeri, Scaphoideus titanus a Phlogotettix cyclops v slovenských vinohradoch.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia