Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Environmentálne a biotechnologické získavanie vybraných kovov z elektronických súčastí
State of topic: approved (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Soil Science - FAaFR
Max. no. of students: --
Proposed by: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Summary: Práca je zameraná sa recykláciu resp. spätné získavanie vybraných „komerčne“ aj environmentálne zaujímavých prvkov z elektronických súčastí a to biohydrometalurgickými metódami. Pomocou vybraných heterotrofných mikroorganizmov sa budú sledovať mobilizácie prvkov, ako aj zmeny špeciácie, distribúcie a biodostupnosti a i. environmentálne významné parametre, faktory a podmienky. Práca má za cieľ premostiť prirodzene sa vyskytujúce procesy v zložkách ŽP, ktoré sa dajú simulovať v laboratórnych podmienkach.

There are no limitations of the topic