Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Environmentálne a biotechnologické získavanie vybraných kovov z elektronických súčastí
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná sa recykláciu resp. spätné získavanie vybraných „komerčne“ aj environmentálne zaujímavých prvkov z elektronických súčastí a to biohydrometalurgickými metódami. Pomocou vybraných heterotrofných mikroorganizmov sa budú sledovať mobilizácie prvkov, ako aj zmeny špeciácie, distribúcie a biodostupnosti a i. environmentálne významné parametre, faktory a podmienky. Práca má za cieľ premostiť prirodzene sa vyskytujúce procesy v zložkách ŽP, ktoré sa dajú simulovať v laboratórnych podmienkach.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia