Přehled vypsaných témat - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Environmentálne a biotechnologické získavanie vybraných kovov z elektronických súčastí
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Práca je zameraná sa recykláciu resp. spätné získavanie vybraných „komerčne“ aj environmentálne zaujímavých prvkov z elektronických súčastí a to biohydrometalurgickými metódami. Pomocou vybraných heterotrofných mikroorganizmov sa budú sledovať mobilizácie prvkov, ako aj zmeny špeciácie, distribúcie a biodostupnosti a i. environmentálne významné parametre, faktory a podmienky. Práca má za cieľ premostiť prirodzene sa vyskytujúce procesy v zložkách ŽP, ktoré sa dajú simulovať v laboratórnych podmienkach.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení