Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Využitie vzdelávacích projektov realizovaných z fondov EÚ
State of topic: approved (Ing. Martin Prčík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Pavol Otepka, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Sustainable Development - FESRD
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. Ing. Pavol Otepka, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Summary: Predmetom bakalárskej práce na tému je popis a analýza operačných programov realizovaných v období rokov 2007 – 2013. Bakalárska práca sa zameriava najmä na operačný program vzdelávanie, v rámci ktorého prináša poznatky o vzdelávaní ako všeobecnom pojme a tiež náležitosti a ciele daného operačného programu. Opisuje tiež prioritné osi a ich opatrenia. Súčasťou práce je vymedzenie pojmu regionálna politika jej princípy a definície, definovanie jednotlivých štrukturálnych fondov EÚ a ich náležitosti. Práca sa zaoberá skúmaním úspešnosti podaných žiadostí zrealizovaných vzdelávacích projektov v danom období a ich úspešnosťou na území Slovenskej republiky v jednej z vybraných oblastí. Cieľom práce je zhodnotenie zrealizovaného projektu a jeho úspešnosti v súčasnom období tzn. v roku 2016.
Cancelled: yes


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RRP Regional Development and Policies of the EU-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.