Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Abstrakt: Príprava (digitalizácia,vektorizácia) vstupných dát zo stavebnej architektúry do CAD-systému pre tvorbu ZKA. Tvorba prvkov a modelu záhradnej architektúry špecifikovanej lokality. Techniky modelovania základných komponentov krajinárskeho priestoru – terén, prvky drobnej architektúry, vegetačné prvky, voda a atmosféra. Vizualizácia komplexného modelu – interakcia stavebného modelu a modelu objektov záhradnej architektúry. Fotorealistické a nerealistické renderovanie. Riešenie konkrétnej prípadovej štúdie – projektu v rámci ZKA.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABC záhradná a krajinná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FZKIZ15-0142-B CAD projektovanie