Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiach
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Abstrakt: Práca má za ciel sledovanie a hodnotenie viacerých eróznych činiteľov na tuhé geologické a pedologické substráty, ktoré sa budú sledovať vo vybraných lokalitách. Pozornosť sa bude koncentrovať aj na predikciu, správanie sa a vývoj krajinnej sféry na základe týchto modelov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia