Prehľad vypísaných tém - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt: Práca má za cieľ zistiť zmeny arzénových foriem naviazaných na prirodzených geochemických bariérach akými sú mangánové zlúčeniny v interakcií s mikroskopickými vláknitými hubami. Hlavná úloha je koncentrovaná na sledovanie biologických transformácií arzénu a mangánu a to hlavne na procesy biosorpcie, bioakumulácie, biovolatilizácie a biokryštalizácie. Týmto chceme potvrdiť aktívnu účasť mikroorganizmov v environmentálnych a biologických remediáciách kontaminovaných oblastí.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia