Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Fotosyntéza pšenice v podmienkach sucha a vysokej teploty
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Marián Brestič, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
--
Navrhol: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Abstrakt: Fotosyntéza je jedinečný proces v biosfére, ktorý premieňa kvantá slnečnej energie, a molekuly CO2 na organické molekuly, z ktorých sa formuje biomasa rastlín. Od jej výkonnosti sú závislé produkčné vlastnosti poľnohospodárskych rastlín a od nej disponibilné zdroje potravy ostatných foriem života. Genetické zdroje rastlín poskytujú veľké bohatstvo adaptačných vlastností druhov na vonkajšie prostredie a regulačných mechanizmov formovania produkcie. O ich fotosyntéze v neoptimálnych podmienkach vieme veľmi málo, taktiež o reakciách na environmentálne stresy, akými sú vysoká teplota a sucho, resp. klimatické extrémy. Pšenica je strategickou plodinou pre jednu tretinu ľudstva tejto planéty, je najvýznamnejšou poľnohospodárskou plodinou v SR. Téma práce spájajúca fyziologické a produkčné aspekty tejto plodiny v neoptimálnych environmentálnych podmienkach prostredia. Katedra fyziológie rastlín má v danej oblasti bohaté skúsenosti a rozvinutú medzinárodnú spoluprácu so špičkovými pracoviskami v Bulharsku, Poľsku, Číne, Indii, Rusku, Španielsku, Francúzsku a pod.. Cieľom práce bude študovať aklimačné procesy fotosyntézy, primárnych procesov tvorby biomasy a parametre využiteľné v skríningových testoch pre šľachtenie na zvýšenú odolnosť k abiotickým stresom.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia