Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Obranné mechanizmy a produkčné vlastnosti rastlín v podmienkach klimatických extrémov
Stav témy: schválené (prof. Ing. Marián Brestič, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Abstrakt: Prebiehajúce klimatické zmeny sú jednou z najväčších civilizačných výziev pre hľadanie riešení ako zabezpečiť dostatok potravín, udržať biodiverzitu, zachovať lesy, čisté ovzdušie a životné prostredie, ako aj kvalitu života v širšom slova zmysle, pre budúce generácie. Ak chceme pomôcť rastlinám zmeniť ich vlastnosti, vyšľachtiť odolnejšie odrody na environmentálne stresy, musíme vedieť akými obrannými reakciami sa bránia a ako rastliny signalizujú, že prostredie nie je vhodné a že nebudú schopné dosiahnuť optimálny rast a vývin a teda aj dostatočnú produkciu. Téma bakalárskej práce smeruje k hlbšiemu porozumeniu týchto reakcií a umožňuje ich štúdium a potenciálnu participáciu študenta na katedrálnych experimentoch, ktoré sa uskutočňujú vrámci vedeckých projektov. Na katedre fyziológie rastlín je táto téma dlhodobo rozvíjaná, je dobrým prostredím pre študentov, ktorí majú záujem o hlbšie poznanie zákonitostí produkcie rastlín a ich meniacej sa kvality v meniacich sa podmienkach prostredia.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia