Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vplyv extraktov bylín a korenín na potravinársky významné vláknité mikromycéty
Stav témy: schválené (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
Abstrakt: Cieľom doktorandskej práce bude testovať vplyv extraktov vybraných bylín a korenín na rast a v prípade potenciálne toxinogénnych druhov vláknitých mikroskopických húb aj na produkciu mykotoxínov v podmienkach in vitro aj in vivo. Izoláty potravinársky významných vláknitých mikromycét budú v laboratórnych podmienkach testované na schopnosť rásť a produkovať mykotoxíny v prítomnosť extraktov bylín a korenín. Vplyv extraktov bude sledovaný kultiváciou čistých kultúr húb na živných médiách i na vybraných potravinárskych komoditách rastlinného pôvodu. Doktorandská práca prinesie nové poznatky o možnostiach ovplyvňovania rastu (produkcie mykotoxínov) vláknitých mikromycét prírodnými látkami.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TEP technológia potravín