Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.
State of topic:
approved (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Soil Science - FAaFR
Max. no. of students:
1
Proposed by: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Summary:
Vypísaná bakalárska práca má za cieľ teoreticky a metodologicky rozpracovať – zhodnotiť prírodné a antropogénne vplyvy (dopady ľudskej činnosti) pre krátkodobé a dlhodobé posúdenie kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností (ukazovateľov) podzemných vôd na danej lokalite Slovenský raj. Práca sa bude sústrediť na celkovú charakterizáciou zložiek krajinnej sféry, ako napr. geologickú stavbu a geomorfologické, pedologické, environmentálne, biologické a iné krajinné vplyvy. Tie predstavujú dominantné činitele pri tvorbe a metamorfóze podzemných vôd a z toho dôvodu sa bude hodnotiť nielen aktuálny stav, ale aj perspektívy možných dlhodobých dopadov.

There are no limitations of the topic