Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Abstrakt: Vypísaná bakalárska práca má za cieľ teoreticky a metodologicky rozpracovať – zhodnotiť prírodné a antropogénne vplyvy (dopady ľudskej činnosti) pre krátkodobé a dlhodobé posúdenie kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností (ukazovateľov) podzemných vôd na danej lokalite Slovenský raj. Práca sa bude sústrediť na celkovú charakterizáciou zložiek krajinnej sféry, ako napr. geologickú stavbu a geomorfologické, pedologické, environmentálne, biologické a iné krajinné vplyvy. Tie predstavujú dominantné činitele pri tvorbe a metamorfóze podzemných vôd a z toho dôvodu sa bude hodnotiť nielen aktuálny stav, ale aj perspektívy možných dlhodobých dopadov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia