Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Záverečná práca
Názov témy: Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Stav témy: schválené
Vedúci práce: RNDr. Peter Štrba, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra botaniky - FAPZ
Max. počet študentov: 3
Navrhol: RNDr. Peter Štrba, PhD.
Abstrakt: Metódami terénneho výskumu je riešená problematika diverzity flóry okolia vybraného územia na rôznych prítomných biotopoch. Práca je zameraná na skupinu cievnatých rastlín (papraďorasty, nahosemenné a krytosemenné rastliny). Špeciálne budú zhodnotené nepôvodné, invázne aj chránené a ohrozené druhy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia