Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Flóra vybraného mesta Slovenska
State of topic:
approved
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Botany - FAaFR
Max. no. of students:
3
Proposed by:
RNDr. Peter Štrba, PhD.
Summary:
Metódami terénneho výskumu je riešená problematika diverzity flóry vybraného intravilánu mesta a jeho kontaktného územia. Práca je zameraná na skupinu cievnatých rastlín (papraďorasty, nahosemenné a krytosemenné rastliny). Výskum prebieha na rôznych prítomných biotopoch. Špeciálne budú zhodnotené nepôvodné, invázne aj chránené a ohrozené druhy.

There are no limitations of the topic