Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Flóra vybraného mesta Slovenska
Stav témy:
schválené
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra botaniky - FAPZ
Max. počet študentov:
3
Navrhol:
Abstrakt:
Metódami terénneho výskumu je riešená problematika diverzity flóry vybraného intravilánu mesta a jeho kontaktného územia. Práca je zameraná na skupinu cievnatých rastlín (papraďorasty, nahosemenné a krytosemenné rastliny). Výskum prebieha na rôznych prítomných biotopoch. Špeciálne budú zhodnotené nepôvodné, invázne aj chránené a ohrozené druhy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia