Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
State of topic: approved
Thesis supervisor: RNDr. Peter Štrba, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Botany - FAaFR
Max. no. of students: 3
Proposed by: RNDr. Peter Štrba, PhD.
Summary: Metódami terénneho výskumu je riešená problematika diverzity flóry vybraných lokalít s environmentálnou záťažou. Práca je zameraná na skupinu cievnatých rastlín (papraďorasty, nahosemenné a krytosemenné rastliny). Špeciálne budú zhodnotené nepôvodné, invázne aj chránené a ohrozené druhy.

There are no limitations of the topic