Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Stav témy:
schválené
Vedúci práce: RNDr. Peter Štrba, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra botaniky - FAPZ
Max. počet študentov:
3
Navrhol:
RNDr. Peter Štrba, PhD.
Abstrakt: Metódami terénneho výskumu je riešená problematika diverzity flóry vybraných lokalít s environmentálnou záťažou. Práca je zameraná na skupinu cievnatých rastlín (papraďorasty, nahosemenné a krytosemenné rastliny). Špeciálne budú zhodnotené nepôvodné, invázne aj chránené a ohrozené druhy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia