Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Stav témy: schválené
Vedúci práce: RNDr. Peter Štrba, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra botaniky - FAPZ
Max. počet študentov: 3
Navrhol: RNDr. Peter Štrba, PhD.
Abstrakt: Metódami terénneho výskumu je riešená problematika diverzity flóry vybraných lokalít s environmentálnou záťažou. Práca je zameraná na skupinu cievnatých rastlín (papraďorasty, nahosemenné a krytosemenné rastliny). Špeciálne budú zhodnotené nepôvodné, invázne aj chránené a ohrozené druhy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia