Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Záverečná práca
Názov témy: Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Stav témy: schválené
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra botaniky - FAPZ
Max. počet študentov:
3
Navrhol: RNDr. Peter Štrba, PhD.
Abstrakt:
Metódami terénneho výskumu je riešená problematika diverzity flóry vybraných lokalít s environmentálnou záťažou. Práca je zameraná na skupinu cievnatých rastlín (papraďorasty, nahosemenné a krytosemenné rastliny). Špeciálne budú zhodnotené nepôvodné, invázne aj chránené a ohrozené druhy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia