Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkach
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:2
Navrhol:
Ing. Monika Tóthová, PhD.
Abstrakt: Inhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum sa bude zisťovať voči bežne používaným, komerčne dostupným fungicídom v in vitro podmienkach. Izoláty z rôznych oblastí Slovenska sa budú kultivovať na zemiakovo-glukózovom agare. Do agaru budú pridávané fungicídy v rôznych koncentráciách (od 0,1% do 200% registrovanej dávky) a bude sa sledovať inhibícia rastu mycélia huby v porovnaní s kontrolnou vzorkou. Súčasťou práce bude aj popis testovaných izolátov a ich vegetatívna kompatibilita.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia