Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Charakterizácia nanočastíc a ich vplyv na zložky pôdneho systému
State of topic:
approved (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Soil Science - FAaFR
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
V dnešnej dobe dochádza k rôznorodým technologickým vstupom do pôdneho systému (PS). Ten má za cieľ zvýšenie kvantity, nutričnej hodnoty a i. účelových vlastností biomasy pri zachovaní produkčného charakteru pôd. Jedným z progresívne sa rozvíjajúcich odborov je aj využívanie nanotechnológií. Vstupom nanočastíc do PS môžeme priamo alebo nepriamo vplývať na biologické sústavy a pôdne vlastnosti. Z toho dôvodu je cieľom teoreticky rozpracovať vplyv NČ na zmeny a vlastností pôdneho systému, ako aj kvantifikovať distribúciu, množstvo, mobilitu, biologickú dostupnosť či potenciálnu toxicitu NČ. Kľúčové slová: nanotechnológia, nanočastice (NČ), transformácie, pôdny systém

There are no limitations of the topic