Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Vplyv abiotických faktorov na morfologické a biologické vlastnosti viniča a obsahové látky vína
Stav tématu:
schváleno (prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Abstrakt:
Abiotické faktory sú trvalou súčasťou životného prostredia, na ktoré vplývajú svojimi účinkami, či už pozitívne, alebo negatívne. Abiotické faktory môžeme vyvolať aj umelo, prostredníctvom špeciálne zhotovených prístrojov, ktoré môžeme, na rozdiel od prirodzene vzniknutých, ovládať vlastným rozhodnutím, a tak pôsobiť na biologické systémy stimulujúco žiaducim smerom. Zámerom práce je prostredníctvom Abiotických faktorov stimulovať a usmerňovať biologické vlastností rastlín v prospech zvýšenia ich kvality a ekologického pestovania. Využívanie fyzikálnych faktorov v prospech biologických systémov nie je docenené a uplatňované v dostačujúcej miere. Pritom ide o zásah do biologických systémov bez vedľajších škodlivých účinkov, s maximálnym využitím genofondu biologických systémov. Prácou chceme poukázať na tieto možnosti, s výhľadom uplatňovať ich aj priemyselne pri veľkoprodukcii rastlinných produktov rôzneho druhu.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ZHd záhradníctvo