Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Vplyv abiotických faktorov na morfologické a biologické vlastnosti viniča a obsahové látky vína
State of topic: approved (prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology - FZKI
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Abiotické faktory sú trvalou súčasťou životného prostredia, na ktoré vplývajú svojimi účinkami, či už pozitívne, alebo negatívne. Abiotické faktory môžeme vyvolať aj umelo, prostredníctvom špeciálne zhotovených prístrojov, ktoré môžeme, na rozdiel od prirodzene vzniknutých, ovládať vlastným rozhodnutím, a tak pôsobiť na biologické systémy stimulujúco žiaducim smerom. Zámerom práce je prostredníctvom Abiotických faktorov stimulovať a usmerňovať biologické vlastností rastlín v prospech zvýšenia ich kvality a ekologického pestovania. Využívanie fyzikálnych faktorov v prospech biologických systémov nie je docenené a uplatňované v dostačujúcej miere. Pritom ide o zásah do biologických systémov bez vedľajších škodlivých účinkov, s maximálnym využitím genofondu biologických systémov. Prácou chceme poukázať na tieto možnosti, s výhľadom uplatňovať ich aj priemyselne pri veľkoprodukcii rastlinných produktov rôzneho druhu.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-HOD Horticulture