Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vplyv abiotických faktorov na morfologické a biologické vlastnosti viniča a obsahové látky vína
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Abstrakt: Abiotické faktory sú trvalou súčasťou životného prostredia, na ktoré vplývajú svojimi účinkami, či už pozitívne, alebo negatívne. Abiotické faktory môžeme vyvolať aj umelo, prostredníctvom špeciálne zhotovených prístrojov, ktoré môžeme, na rozdiel od prirodzene vzniknutých, ovládať vlastným rozhodnutím, a tak pôsobiť na biologické systémy stimulujúco žiaducim smerom. Zámerom práce je prostredníctvom Abiotických faktorov stimulovať a usmerňovať biologické vlastností rastlín v prospech zvýšenia ich kvality a ekologického pestovania. Využívanie fyzikálnych faktorov v prospech biologických systémov nie je docenené a uplatňované v dostačujúcej miere. Pritom ide o zásah do biologických systémov bez vedľajších škodlivých účinkov, s maximálnym využitím genofondu biologických systémov. Prácou chceme poukázať na tieto možnosti, s výhľadom uplatňovať ich aj priemyselne pri veľkoprodukcii rastlinných produktov rôzneho druhu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ZHD záhradníctvo