Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Citlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči vybraným (triazolovým, strobilurínovým, ...) fungicídom v in vitro podmienkach
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Monika Tóthová, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Navrhol: Ing. Monika Tóthová, PhD.
Abstrakt: Citlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum sa bude zisťovať voči bežne používaným, komerčne dostupným (triazolovým, strobilurínovým, ...) fungicídom v in vitro podmienkach. Izoláty z rôznych oblastí Slovenska sa budú kultivovať na zemiakovo-glukózovom agare. Do agaru budú pridávané fungicídy v rôznych koncentráciách (od 0,1% do 200% registrovanej dávky). Citlivosť izolátov sa stanoví na základe inhibície rastu mycélia huby v porovnaní s kontrolnou vzorkou. Súčasťou práce bude aj popis testovaných izolátov a ich vegetatívna kompatibilita.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia