Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Biohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažment
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Abstrakt: Práca má za cieľ aktivitou mikroorganizmov recyklovať (spätne získavať) vybrané prvky zo sekundárnych surovín – elektronických odpadov. Naviac si dáva ambíciu zhodnotiť ich environmentálny dopad na zložky životného prostredia.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia