Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Flóra poľných depresií ako refúgium ohrozených druhov flóry Slovenska
Stav témy:
schválené
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra botaniky - FAPZ
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt:
Prieskum a floristické mapovanie poľných depresií s ohľadom na výskyt vzácnych a ohorozených druhov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia