Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Diverzita flóry nelesných biotopov vo vybranom katastrálnom území
Stav témy: schválené
Vedúci práce: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra botaniky - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD.
Abstrakt: Mapovanie druhov vyšších rastlín s dôrazom na invázne a ohrozené taxóny.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia