Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Fenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na Slovensku
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Monika Tóthová, PhD.
Faculty: Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department: Department of Plant Protection - FAaFR
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Monika Tóthová, PhD.
Summary: Fenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotinia sa bude sledovať prostredníctvom nasledovných ukazovateľov: rýchlosť rastu mycélia (radiálny rast), pigmentácia mycélia, produkcia sklerócií a apotécií, vegetatívna kompatibilita izolátov, citlivosť voči fungicídom. Izoláty budú pochádzať iba z jedného porastu, v ktorom sa na jar urobí odber vzoriek min. na 50 rôznych miestach.

There are no limitations of the topic