Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Fenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na Slovensku
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Monika Tóthová, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt: Fenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotinia sa bude sledovať prostredníctvom nasledovných ukazovateľov: rýchlosť rastu mycélia (radiálny rast), pigmentácia mycélia, produkcia sklerócií a apotécií, vegetatívna kompatibilita izolátov, citlivosť voči fungicídom. Izoláty budú pochádzať iba z jedného porastu, v ktorom sa na jar urobí odber vzoriek min. na 50 rôznych miestach.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia