Prehľad vypísaných tém - Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv mangalice na kvalitu mäsa krížencov s mäsovými plemenami
Stav témy: schválené (prof. Ing. Marko Halo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Navrhol: prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
Abstrakt: Niektoré primitívne plemená ošípaných sa napriek nevyhovujúcim ekonomickým a produkčným parametrom chovu využívajú na zlepšenie kvality mäsa na výrobu špecifických tradičných výrobkov na báze údenia, sušenia a fermentovania. V Maďarsku sú mnohé skúsenosti s krížením mangalice s plemenom durok. Pri masívnom využití marketingových prostriedkov, často s proklamovaním nepravdivých údajov sú mnohí spotrebitelia lákaný na nákup "zdravých" výrobkov z jatočných mangalíc. Na Slovensku v minulosti bola tradícia výroby regionálnych údených a fermentovaných výrobkov z mäsa primitívnych plemien a je reálny predpoklad obohatiť náš trh o nové výrobky pri predpoklade ekonomicky únosnej výrobe požadovanej kvality mäsa na báze krížencov moderných plemien s mangalicou.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-FAR farmárstvo
B-MZV manažment živočíšnej výroby
B-VLU výživa ľudí

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.