Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Rezistencia patogénov voči fungicídom
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 3
Navrhol: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca kompilačného charakteru bude venovaná problematike vzniku, výskytu a aktuálneho rozšírenia fungicídnej rezistencie vybraných patogénov a plodín. Bude riešiť aj otázky aktuálnej antirezistentnej stratégie vo svete a v SR.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia