Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Mykotoxíny fuzárií v prírode a v potravovom reťazci
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Faculty: Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department: Department of Plant Protection - FAaFR
Max. no. of students: 2
Proposed by: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Summary: Bakalárska práca kompilačného charakteru bude riešiť otázky výskytu a stability mykotoxínov húb z rodu Fusarium v prírode a v potravovom reťazci. Bude riešiť aj otázky dopadu na zdravie človeka a zvieratá, ako aj na otázky prevencie proti ich výskytu a kumulácii.

There are no limitations of the topic