Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Mykotoxíny fuzárií v prírode a v potravovom reťazci
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Navrhol: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca kompilačného charakteru bude riešiť otázky výskytu a stability mykotoxínov húb z rodu Fusarium v prírode a v potravovom reťazci. Bude riešiť aj otázky dopadu na zdravie človeka a zvieratá, ako aj na otázky prevencie proti ich výskytu a kumulácii.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia