Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Fungicídna ochrana plodín vo vybranom podniku
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Plant Protection - FAaFR
Max. no. of students: 5
Proposed by: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Summary: Bakalárska práca kompilačného a experimentálneho charakteru zhodnotí a zanalyzuje úroveň používanej chemickej fungicídnej ochrany proti chorobám vybraných plodín v konkrétnom vybranom podniku (podľa výberu študentom). V závere práce bude vykonaná analýza situácie a návrh opatrení na príp. skvalitnenie ochrany.

There are no limitations of the topic