Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Fungicídna ochrana plodín vo vybranom podniku
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
5
Navrhol:
Abstrakt:
Bakalárska práca kompilačného a experimentálneho charakteru zhodnotí a zanalyzuje úroveň používanej chemickej fungicídnej ochrany proti chorobám vybraných plodín v konkrétnom vybranom podniku (podľa výberu študentom). V závere práce bude vykonaná analýza situácie a návrh opatrení na príp. skvalitnenie ochrany.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia