Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Poškodenie kukurice siatej voškou trávovou
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Navrhol: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Abstrakt: Dôkladné štúdium populačnej dynamiky vošky trávovej na kukurici siatej.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia