Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Prognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnej
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Peter Bokor, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Navrhol: Ing. Peter Bokor, PhD.
Abstrakt: Z produkčných porastov repky ozimnej budú odoberané korunné lupienky a nakladané na umelú živnú pôdu. Na zemiakovo-dextrózovom agare v Petriho miskách vyrastie s lupienkov infikovaných askospórami patogéna Sclerotinia sclerotiorum biele mycélium a zistí sa množstvo infikovaných lupienkov a riziko výskytu bielej hniloby v porastoch. V porastoch, kde boli odoberané korunné lupienky sa v rastovej fáze dozrievania zhodnotí zdravotný stav a zaznamená sa počet rastlín so symptómami bielej hniloby.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia