Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Charakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí SR
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Mária Babošová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra environmentalistiky a zoológie - FAPZ
Max. počet študentov: 3
Navrhol: Ing. Mária Babošová, PhD.
Abstrakt: Mokrade sú územia, v ktorých základným faktorom ovplyvňujúcim prostredie a v ňom žijúce rastliny a živočíchy, je voda. Vyskytujú sa tam, kde je vodná hladina na povrchu alebo blízko povrchu pôdy, alebo kde povrch územia pokrýva plytká voda. Vyznačujú sa nesmiernou rozmanitosťou v závislosti od svojho vývoja, geografickej lokalizácie, vodného režimu a chemizmu, prevládajúceho rastlinstva a pôdnych alebo sedimentačných pomerov. Cieľom práce je charakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí SR.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia