Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Možnosti ochrany repky ozimnej proti verticíliovému vädnutiu
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Bokor, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Navrhol: doc. Ing. Peter Bokor, PhD.
Abstrakt: Sledovanie výskytu verticíliového vädnutia repky ozimnej na Slovensku, zisťovanie rýchlosti rastu mycélia vybraných izolátov huby Verticillium spp. a zistenie možnosti ochrany.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia