Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Význam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravinách
State of topic: approved (Ing. Marián Miko, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.
Faculty: Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department: Department of Genetics and Plant Breeding - FAaFR
Max. no. of students: 1
Proposed by: prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.
Summary: Záverečná práca bude obsahovať podklady o tvorbe biotech/GM rastlín, transgénoch, ktoré sa uplatňujú v biotech/GM rastlinách z hľadiska prínosov a nástrah biotech/GM rastlín. Pomocou dotazníka budú zisťované názory obyvateľov Slovenskej republiky na pestovanie biotech/GM rastlín. V dotazníku na prieskum názorov budú požadované informácie o odpovedajúcom na otázky v ankete (pohlavie, veková skupina, vzdelanie, bydlisko) a odpovede na dvadsať otázok. Počet opýtaných bude najmenej sto pri rešpektovaní primeranej štruktúry podľa prvej časti dotazníka. Otázky budú s alternatívnymi možnosťami odpovedí. Podkladové údaje budú štatisticky spracované (STATGRAPHIC) a kategoriálne údaje a overené testom dobrej zhody. Súčasťou laboratórnych prác budú analýzy rastlín na prítomnosť cudzorodých génov (GMO investigator kit). Textová časť záverečnej práce bude doplnená nákresmi, grafmi a tabuľkami.

There are no limitations of the topic